Energi fra sola

Enorme energimengder

Energiinnstrålingen fra solen til jordkloden hvert år er flere tusen* ganger større enn den energimengden som menneskene i verden bruker og mange ganger større enn jordens totale energireserver. Solenergi er tilgjengelig over hele jorden og relativt jevnt fordelt mellom landene. I dette perspektivet har solenergi potensiale til å bli den viktigeste fornybare energikilden i framtiden. Utnyttelse av solenergi baserer seg på bærekraftige og miljøvennlige løsninger. Teknologien er veldokumentert med en betydelig internasjonal industri i sterk vekst.

*Det globale energiforbruket er økende. Det internasjonale energibyrået IEA estimerer at effekten til solinnstrålingen som treffer jordens overflate er over 120 000 TW (terawatt). Det er ekvivalent til over 100 millioner store kjernekraftstasjoner. Med 2006 som referanse tilsvarer dette cirka 7700 ganger det totale globale energiforbruket.

 

Også i Norge

Energien i solinnstrålingen mot Norges landareal i løpet av et år er 1500 ganger større enn energimengden vi bruker. Sola tilfører den norske bygningsmassen 3 – 4 TWh nyttig varme per år i form av passiv solvarme (den oppvarmingen som sola gir når den skinner inn gjennom vinduene). Dette representerer 10 – 15 % av oppvarmingsbehovet og har en verdi på 2 milliarder kroner med dagens energipris! Et aktivt solvarmeanlegg kan dekke 30 % av varmebehovet til en bolig.

I Norge varierer solinnstrålingen sterkt med årstiden, og det er også store forskjeller mellom nord og sør (se figuren nedenfor). Den årlige solinnstrålingen i Norge varierer fra ca. 700 kWh/m2 i nord til 1100 kWh/m2 i sør. Dette svarer til 30 – 50 % av innstrålingen ved ekvator. På grunn av at variasjonene over døgnet og året er så store, fra 8.5 kWh/m2 på en skyfri sommerdag til 0.02 kWh/m2 en overskyet vinterdag, ligger utfordringen i å utnytte energien på en rasjonell måte.

Energien fra sola kan utnyttes på mange måter, men som regel blir solenergien omdannet til varme eller elektrisk energi. I Norge er solvarme konkurransedyktig med elektrisitet til vann- og boligoppvarming, mens strøm fra solceller fortsatt blir mer kostbart enn nettstrøm.

Om sommeren, når solinnstrålingen er stor, er energiutbyttet størst ved oppvarming av vann. Gode eksempler er badeanlegg, vaskerier, helseinstitusjoner, hoteller eller andre storforbrukere av varmt vann. Forholdene er mest gunstige i Sør-Norge, som mottar en høyere andel av solinnstrålingen. Aktiv solvarmeteknologi er nødvendig for å utnytte dette potensialet effektivt.

Til romoppvarming er energiutbyttet fra solen størst om våren og høsten, når solinnstrålingen fortsatt er relativt god og er kombinert med et visst oppvarmingsbehov. I dette tilfellet er det et vesentlig utnyttbart energitilskudd fra solen også nordover i landet, hvor fyringssesongen er lengre. Både passiv og aktiv solvarmeteknologi kan effektivt brukes til romoppvarming.

Bruk av solvarme som tilskudd til energiforsyningen har forholdsvis liten utbredelse i Norge, også sammenliknet med andre nordiske land som Danmark og Sverige. Dette skyldes flere forhold, bl.a. manglende generelle støtteordninger for etablering av solvarmeanlegg. Dette er i ferd med å endres ved at Enova nå har åpnet for å støtte slike anlegg med opptil 20 % av investeringskostnadene. Teknologien for solvarmeanlegg er under stadig forbedring, og mest sannsynlig vil solvarmeanlegg spille en stadig større rolle i fremtiden.